Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Automotive Expertise & Valuation B.V.

© Automotive Expertise & Valuation B.V., Kvk nummer 68609396 1
Artikel 1: Algemeen
1.1 In deze voorwaarden wordt de ingeschreven taxateur van Stichting Register Experts & Taxateurs
Motorvoertuigen, statutair gevestigd te Malden en kantoorhoudende te (6581 SL) Malden, Hooischelf 25, KvK ingeschreven onder nummer 68609396, met wie de overeenkomst wordt gesloten aangeduid als ‘opdrachtnemer'.
1.2 Classic Car Taxaties is de publieke handels- en websitenaam van aan taxatie gerelateerde dienstverlening uitgevoerd onder Automotive Expertise &

Valuation B.V. door ingeschrevenen van Stichting
Register Experts & Taxateurs Motorvoertuigen.
1.3 Een opdracht aan Classic Car Taxaties voor een
ingeschrevene van Stichting Register Experts &
Taxateurs Motorvoertuigen dient te worden bezien
als een afspraak met de taxateur aan wie de
opdracht wordt gekoppeld.
1.4 Classic Car Taxaties en de entiteit Automotive
Expertise & Valuation B.V. waaronder de
dienstverlening wordt uitgevoerd wijst iedere
(toekomstige) aansprakelijkheid af.
1.5 In deze voorwaarden wordt met 'ondernemers'
bedoeld: Natuurlijke personen handelend in de
normale uitoefening van hun beroep of bedrijf;

privaatrechtelijke rechtspersonen, publiekrechte-
lijke rechtspersonen, doelvermogens (waaronder

trusts) en personenvennootschappen (maatschap-
pen, commanditaire vennootschappen of

vennootschappen onder firma).
1.6 In deze voorwaarden wordt met 'cliënt'
aangeduid: Ondernemers of andere personen
(inclusief consumenten) die als (toekomstig) koper,
opdrachtgever, etc. in onderhandeling treden en/of
overeenkomsten aangaan met opdrachtnemer met
betrekking tot door opdrachtnemer te verrichten
diensten en/of te leveren goederen, ook indien
meerdere (rechts)personen gezamenlijkoptreden.
1.7 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer en op
alle overeenkomsten tussen cliënt en
opdrachtnemer. Deze voorwaarden zijn voorts van

toepassing op alle, op zodanige overeenkomst
voortbouwende, volgende rechtsverhoudingen
tussen opdrachtnemer en cliënt,tenzij door
opdrachtnemer uitdrukkelijk anders isbepaald.
1.8 Toepasselijkheid van eigen voorwaarden van
cliënt, of van andere voorwaarden, wordt door
opdrachtnemer uitdrukkelijk afgewezen.
1.9 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze
voorwaarden binden opdrachtnemer slechts indien
en voor zover dit door opdrachtnemer schriftelijk
met zoveel woorden isbevestigd.
1.10Indien enige bepaling in de tussen
opdrachtnemer en cliënt gesloten overeenkomst
rechtsgeldigheid zou ontberen, behoudt
opdrachtnemer zich het recht voor om daarvoor in
de plaats te stellen een voor cliënt niet onredelijk
bezwarende bepaling die de nietige of vernietigbare
zo dicht mogelijk benadert, gelet op de aard en
overige inhoud van de overeenkomst, de
wederzijdse kenbare belangen van partijen en de
overige omstandigheden van het geval.

Artikel 2: Aanbiedingen, geheimhouding,
auteursrechten en industriële eigendom
2.1 Elk aanbod, elke offerte, inclusief eventueel
bijbehorende omschrijvingen en andere gegevens, is
vrijblijvend, tenzij, voor zover door opdrachtnemer
schriftelijk met zoveel woorden anders is vermeld.
Alleen indien hetlaatste het geval is, is een aanbod of
offertebindend.

2.2 Indien een aanbod een beperkte geldigheids-
duur heeft of onder voorwaarden is gedaan, wordt

dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.3 Elk aanbod bevat alle informatie die relevant is
voor het bepalen van de rechten en plichten van
cliënt bij het sluiten van een overeenkomst met
opdrachtnemer.
2.4 De door cliënt overgelegde beschrijvingen en
andere gegevens ten behoeve van het uitbrengen
van een aanbod of offerte aan cliënt, worden door
opdrachtnemer beschouwd als richtlijnen bij de
overeenkomst. In een offerte afgebeeld materiaal

Algemene Voorwaarden Automotive Expertise & Valuation B.V.

© Automotive Expertise & Valuation B.V., Kvk nummer 68609396 2
en/oftoepassingsvoorbeelden maken geen deel uit
van de overeenkomst.
2.5 Elk aanbod of offerte van opdrachtnemer is
gebaseerd op levering of dienstverlening onder
normale omstandigheden.
2.6 Alle door opdrachtnemer verstrekte
ontwerpen,tekeningen, berekeningen,
beschrijvingen, modellen e.d., software, films en
andere beeld-, geluids-, en informatiedragers, zijn
onderworpen aan de rechten van intellectuele en
industriële eigendom van opdrachtnemer, dan wel
aan die van haar leveranciers, ook al zijn daarvoor
kosten in rekening gebracht. Deze kosten worden bij
eerste levering of dienstverlening berekend.
2.7 De onder 2.6 genoemde gegevens(dragers)

mogen, met inbegrip van de daarop rustende en niet-
exclusieve intellectuele en industriële

eigendomsrechten, niet worden overgedragen aan
derden en mogen uitsluitend door cliënt worden
gebruikt overeenkomstig het doel waarvoor zij zijn
verstrekt. Een gebruiksrecht op de in 2.6 genoemde
gegevens(dragers) kan slechts toegekend worden
tegen een door opdrachtnemer te bepalen
bijzondere vergoeding.
2.8 Cliënt staat ervoor in dat geen gegevens
betreffende de door opdrachtnemer gebezigde
werkwijze en/of instructiemateriaal dan wel alle
andere door opdrachtnemer verstrekte informatie
aan derden worden getoond of bekend gemaakt.

Artikel 3: Tot stand komen van de overeenkomst
3.1 Een door opdrachtnemer gedaan bindend
aanbod leidt slechts tot een overeenkomst indien
het tijdig en integraal schriftelijk is aanvaard, bij
gebreke waarvan geen overeenkomsttot stand
komt.
3.2 Tijdige aanvaarding zoals bedoeld onder artikel
3.1 betekent dat de aanvaarding binnen de in het
aanbod of offerte uitgedrukte termijn, en bij
gebreke daarvan binnen 8 dagen na datum van het
aanbod of het uitbrengen van de offerte,
opdrachtnemer moet hebbenbereikt.

3.3 De overeenkomst komt tot stand conform het
aanbod of de offerte van opdrachtnemer.
Afwijkingen op ondergeschikte punten in de
aanvaarding door cliënt worden als niet vermeld
beschouwd.
3.4 Ingeval van een vrijblijvend aanbod en in alle
andere gevallen, bindt een aanvaarding door cliënt
opdrachtnemer pas nadat dit, voor zover, schriftelijk
door opdrachtnemer is bevestigd, dan wel nadat,
voor zover, opdrachtnemer met de uitvoering
daarvan een aanvang heeftgemaakt.
3.5 Heeft in het onder 3.4 genoemde geval de
bevestiging niet plaatsgevonden binnen 14 dagen
nadat de opdracht of de bevestiging daarvan
opdrachtnemer heeft bereikt en is evenmin door
opdrachtnemer binnen die termijn met de uitvoering
van de opdracht begonnen, dan is geen
overeenkomsttot stand gekomen.
3.6 De bevestiging als bedoeld onder 3.4 wordt
geacht juist te zijn, tenzij per omgaande na de
verzending schriftelijke bezwaren daartegen zijn
ontvangen en opdrachtnemer hebben bereikt. In dat
geval is geen overeenkomst tot stand gekomen.
3.7 Opdrachtnemer heeft het recht te volstaan met
mondelinge aanvaarding van een opdracht. De
bestaande inhoud van de overeenkomst wordtin dat
geval volgens de regels van het Nederlandse
bewijsrecht vastgesteld.
3.8 Het ontbreken van een schriftelijke
opdrachtbevestiging laat aanspraken van
opdrachtnemer op betaling onverlet.
3.9 Indien een aanbod langs de elektronische weg
wordt aanvaard, bevestigt opdrachtnemer langs de
elektronische weg de aanvaarding van het aanbod.
Zolang de bevestiging niet heeft plaatsgevonden is
cliënt gerechtigd de overeenkomst onverwijld te
ontbinden.
3.10 Indien een overeenkomst langs de
elektronische weg tot stand komt treft
opdrachtnemer passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de
elektronische overdracht van data en garandeert
opdrachtnemer een veilige webomgeving. Voor

Algemene Voorwaarden Automotive Expertise & Valuation B.V.

© Automotive Expertise & Valuation B.V., Kvk nummer 68609396 3
elektronische betalingen neemt opdrachtnemer
passende veiligheidsmaatregelen.

Artikel 4: Taxatie
4.1 Indien namens opdrachtnemer een lid van de
Federatie van Taxateurs, Makelaars en
Veilinghouders in Roerende Zaken, gevestigd te
Amsterdam, een overeenkomst uitvoert, in het
bijzonder een Register Taxateur in roerende zaken
te rekenen tot het vakgebied op welk hij volgens de
erkenningsregeling is geregistreerd, is die
overeenkomst onderworpen aan de bepalingen van
dit artikel, onverminderd de overige bepalingen van
deze algemene voorwaarden.
4.2 Tenzij anders is overeengekomen wordt een
overeenkomst strekkende tot taxatie aangegaan
voor bepaalde tijd en eindigt met de taxatie van het
voorwerp (de roerende zaak, niet registergoed) en
het uitbrengen van het schriftelijke rapport.
4.3 Indien een natuurlijk persoon die niet handelt in
de normale uitoefening van een beroep of bedrijf
een overeenkomst sluit waarbij, in het kader van een
door opdrachtnemer gebezigd systeem voor
dienstverlening op afstand tot en met het sluiten
van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt
gemaakt van één of meer technieken voor
communicatie op afstand, geldt onverminderd het
overigens in deze voorwaarden bepaalde het
volgende:
a. Gedurende 7 werkdagen, te rekenen vanaf de
dag waarop deovereenkomst tot stand komt, is
cliënt bevoegd de overeenkomst kosteloos en
zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze
ontbinding dient schriftelijk (per e-mail, brief of fax)
te geschieden.
b. Deze bevoegdheid tot ontbinding komt cliënt
niet toe indien opdrachtnemer met instemming van
cliënt een aanvang gemaakt heeft met de uitvoering
van de overeenkomst voordat de hiervoor in
onderdeel a genoemde termijn is verstreken.
c. De toepassing van artikel 46f lid 1 van boek 7
van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

Afdeling 9 van titel 1 van boek 6 van het Burgerlijk
Wetboek is vantoepassing.
4.4 Kosten die geen deel uitmaken van het
honorarium maar die verband houden met de
uitvoering van een opdracht worden aan cliënt in
rekening gebracht, daaronder begrepen reis- en
verblijfskosten, te vermeerderen met btw.
4.5 Tenzij anders is overeengekomen brengt de
Register Taxateur zijn bevindingen uit in een
schriftelijk rapport. Het rapport bevat de naam van
cliënt een zodanige beschrijving van het getaxeerde

dat het is te identificeren, de beoordeling / vaststel-
ling van de waarde, het gehanteerde waardebegrip,

het doel van de taxatie, de datum waarop deze is
verricht en, indien noodzakelijk, een aanduiding van
bijzondere omstandigheden waarmee rekening is
gehouden.
4.6 Taxatie wordt uitsluitend gedaan voor cliënt.
Alleen cliënt kan daaraan rechten ontlenen. Derden
kunnen aan de taxatie ten behoeve van cliënt geen
rechtenontlenen.
4.7 Indien taxatie wordt uitgevoerd door
opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk ten behoeve
van het bepalen van de omvang van
belastingheffingen, leges en andere van
overheidswege door cliënt verschuldigde heffingen,
staat opdrachtnemer in verband met het in artikel
6.2 bepaalde en onverminderd het in artikel 10
bepaalde nimmer in voor de definitief vast te stellen
omvang van de genoemde heffingen enleges.

Artikel 5: Prijs, honorarium
5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen,
geschieden alle prijsopgaven en honoraria afspraken
onder voorbehoud van(prijs)wijzigingen.
5.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen,
zijn de aangeboden en overeengekomen prijzen en
honoraria:
a. Gebaseerd op de tijdens de datum van het
aanbod geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen,
loonkosten, sociale lasten en overheidslasten,
assurantiepremies en anderekosten;

Algemene Voorwaarden Automotive Expertise & Valuation B.V.

© Automotive Expertise & Valuation B.V., Kvk nummer 68609396 4
b. Exclusief btw voor ondernemers, inclusief btw
voor anderen, andere van overheidswege opgelegde
of op te leggen heffingen, andere belastingen,
heffingen enrechten;
c. Exclusief de kosten van tol enverzekering;
d. Vermeld in euro's, eventuele koerswijzigingen
wordendoorberekend;
5.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor te
allen tijde, ook na totstandkoming van de
overeenkomst, de prijzen en honoraria aan te
passen in verband met wijzigingen in één of meer
factoren die op deze prijzen van invloed zijn. Als
peildatum voor de gehanteerde prijzen geldt de
datum waarop de overeenkomst tot stand is
gekomen c.q. waarop door opdrachtnemer een
bindend aanbod is gedaan of aanvaard.
5.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht
opdrachtnemer niettot het verrichten van een
gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig
deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of
offertes gelden niet automatisch voor toekomstige
orders.
5.5 Indien cliënt geen ondernemer is komt aan

cliënt het recht toe de overeenkomst met opdracht-
nemer te ontbinden in het geval de prijs voor het

verrichten van de overeengekomen diensten binnen
drie maanden na het sluiten van de overeenkomst
ingevolge artikel 5.3 in het geval sprake is van
substantiële prijswijzigingen (meer dan 10%).

Artikel 6: Uitvoering
6.1 Deelleveringen, gedeeltelijke dienstverrichting
en daarmee overeenkomende deelfacturen ter
uitvoering van een overeenkomst door
opdrachtnemer is toegestaan, tenzij deelleveringen
gedeeltelijke dienstverlening en/of deelfacturen
voor cliënt of opdrachtnemer in redelijkheid niet
aanvaardbaar zijn. Sluit de aard van de te verrichten
dienst gedeeltelijke verrichtingen uit, dan is het in
gedeelten verrichten van diensten niet toegestaan.
Is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst in
verschillende fasen uit te voeren, dan is
opdrachtnemer gerechtigd het aldus uitgevoerde

gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de
overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan
opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen
die tot een volgende fase behoren opschorten
totdat cliënt de resultaten van de daaraan
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd,
met welke goedkeuring opdrachtnemer gekweten
wordt voor elke goedgekeurdefase.
6.2 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar
beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en
ander op grond van de op dat moment bekende
stand der wetenschap. Opdrachtnemer zal zich
daarnaast harerzijds naar beste kunnen inspannen
de dienstverlening met zorg uit te voeren, in
voorkomend geval overeenkomstig de met cliënt
schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
Alle diensten van opdrachtnemer worden
uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis,
tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst
opdrachtnemer uitdrukkelijk een resultaat heeft
toegezegd en het betreffende resultaat tevens met
voldoende bepaaldheid isomschreven.
6.3 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde
werkzaamheden te laten verrichten door derden.
Indien een overeenkomst is aangegaan met het oog
op uitvoering door een bepaalde persoon, is
opdrachtnemer steeds gerechtigd na overleg met
cliënt deze persoon te vervangen door een of meer
andere personen met dezelfde kwalificaties.
6.4 Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens,
waarvan opdrachtnemer te kennen geeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan cliënt redelijkerwijs
behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor
het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan
opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de
uitvoering van de overeenkomst benodigde
gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn
verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten en /
of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten
volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan cliënt in
rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt
niet eerder aan dan nadat cliënt de gegevens aan

Algemene Voorwaarden Automotive Expertise & Valuation B.V.

© Automotive Expertise & Valuation B.V., Kvk nummer 68609396 5
opdrachtnemer ter beschikking heeftgesteld.
6.5 Indien tijdens de uitvoering van de
overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te
wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en
in onderling overleg tot aanpassing van de
overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of
inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek
of aanwijzing van cliënt, van de bevoegde instanties
etc., wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor
in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt
gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor
hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd.
Daardoor kan ook het oorspronkelijk
overeengekomen bedrag worden verhoogd of
verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als
mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging
van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk
opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.
Cliënt aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van
de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging
in prijs en termijn van uitvoering.
6.6 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd,
daaronder begrepen een aanvulling, dan is
opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst
uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is
gegeven door de binnen de organisatie van
opdrachtnemer bevoegde persoon en cliënt akkoord
is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs
en andere voorwaarden, daaronder begrepen het
alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering
gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk
uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert
geen wanprestatie van opdrachtnemer op en is voor
cliënt geen grond om de overeenkomst te ontbinden
of te annuleren.
6.7 Zonder daarmee in gebreke te komen kan
opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de
overeenkomst weigeren indien dit in kwalitatief
en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen
hebben, bijvoorbeeld voor de in dat kader te leveren
diensten.

Artikel 7: Termijn van Uitvoering

7.1 Termijnen voor uitvoering van dienstverlening
door opdrachtnemer worden bij wijze van
benadering overeengekomen. De opgegeven
termijnen zullen nimmer als fatale termijn te
beschouwen zijn,tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. Voor bepaling van de
overeengekomen levertijd is uitsluitend de
schriftelijke orderbevestiging van opdrachtnemer
beslissend. Opdrachtnemer dient een redelijke
termijn te worden geboden om uitvoering te geven
aan deovereenkomst.
7.2 Overschrijding van de termijnen verplicht
opdrachtnemer niet tot enige schadevergoeding.
Cliënt kan opdrachtnemer na herhaalde
overschrijding van de termijn schriftelijk in gebreke
stellen, onder vermelding van laatste (redelijke)
termijn van levering/uitvoering. Deze termijn is in
ieder geval niet korter dan 3 weken. Hierna heeft
cliënt het recht om de overeenkomst ontbonden te
verklaren, na ingebrekestelling met aanmaning,
tenzij opdrachtnemer in een situatie van overmacht
verkeert.
7.3 Indien cliënt aan enige uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichting of aan een van hem te
verlangen medewerking met betrekking tot de
uitvoering van de overeenkomst niet voldoet, wordt,
onverminderd de overige rechten van
opdrachtnemer, de termijn van levering verlengd
met de duur van de vertraging die daardoor
ontstaat.

Artikel 8: Overmacht
8.1 De overeengekomen termijnen voor uitvoering
van diensten worden verlengd met de periode
gedurende welke opdrachtnemer door overmacht,
direct of indirect, is verhinderd aan diens
verplichtingen te voldoen. Met verhinderd wordt
gelijkgesteld: In ernstige mate bemoeilijkt,
bijvoorbeeld door ziekte.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke
omstandigheid ten gevolge waarvan de naleving van
de overeenkomst redelijkerwijze door cliënt niet
meer kan worden verlangd, waaronder begrepen:

Algemene Voorwaarden Automotive Expertise & Valuation B.V.

© Automotive Expertise & Valuation B.V., Kvk nummer 68609396 6
Oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, brand,
waterschade, overstroming, werkstaking,
bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en
uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen,
defecten aan machinerieën, storingen in de levering
van water en/of energie in het bedrijf van
opdrachtnemer.
8.3 Onder overmacht wordt mede verstaan de
onder 8.2 vermelde omstandigheden in het bedrijf
van derden van wie opdrachtnemer de
noodzakelijke diensten, materialen e.d. geheel of
gedeeltelijk betrekt.
8.4 Onder overmacht wordt mede verstaan alle
overige van de wil van opdrachtnemer
onafhankelijke omstandigheden, behoudens opzet
of grove schuld van het bestuur van de
vennootschap van opdrachtnemer en van degenen
die aan de zijde van opdrachtnemer met de leiding
over de uitvoering van de overeenkomst zijn belast.
8.5 Indien de periode van overmacht 3 maanden
heeft geduurd, of met zekerheid zal duren, hebben
beide partijen het recht (de rest van) de
overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Ditleidt niet
tot schadeplichtigheid over en weer.
8.6 In geval van de onder 8.5 omschreven situatie
zullen eventueel vooruit ontvangen betalingen door
opdrachtnemer worden teruggestort, met dien
verstande dat hetgeen door opdrachtnemer reeds is
gepresteerd, door cliënt zal worden betaald c.q. met
hem zal worden verrekend naar rato van de
overeengekomen factuurwaarden.

Artikel 9: Betaling , verzuim en zekerheid
9.1 Betaling dient netto contant na het verrichten
van de diensten of een gedeelte daarvan te
geschieden, zonder enige aftrek of verrekening, of
middels storting of overmaking op een door
opdrachtnemer aangewezen bankrekening, binnen
8 dagen na factuurdatum. In het laatste geval is de
op de bankafschriften van de begunstigde
aangegeven valutadag bepalend en wordt daarom
als betaaldagaangemerkt.
9.2 Alle betalingen als bedoeld onder 9.1 dienen

plaats te vinden in Nederland, in euro's en zonder
recht op opschorting en verrekening. Ook wanneer
cliënttijdig reclameert, schort dit zijn
betalingsverplichting niet op.
9.3 De facturering en betaling van de in artikel 5.3
bedoelde prijsverhogingen, alsmede de in artikel 8
bedoelde kosten, geschiedt zoveel als mogelijk
overeenkomstig de bepalingen van dit artikel.
9.4 Iedere betaling van cliënt strekt primair ter
voldoening van de door hem verschuldigde rente
alsmede van de door opdrachtnemer gemaakte
incassokosten en/of administratiekosten en worden
daarna in mindering gebracht op de oudste
openstaandevordering.
9.5 Indien opdrachtnemer in verband met
betalingen enig waardepapier aanvaardt, dan geldt
dat waardepapier slechts als zekerheid en heeft de
betaling pas plaatsgevonden op het moment dat het
verschuldigde bedrag op de onder 9.1 bedoelde
bankrekening is bijgeschreven c.q. contant door
opdrachtnemer is ontvangen. De kosten voor het
contant maken of het bijschrijven komen voor
rekening vancliënt.
9.6 Cliënt is van rechtswege in verzuim, in de
gevallen datcliënt:
a. in staat van faillissement wordt verklaard,tot
boedelafstand overgaat, verzoekt om surseance van
betaling, dan wel beslag op het geheel of een
gedeelte van zijn eigendom wordtgelegd;
b. komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld,
zijn vermogen onder bewind wordt gesteld of in een
andere omstandigheid verkeert die ertoe leidt dat hij
niet meer vrijelijk over zijn vermogen kan
beschikken;
c. enige, uit kracht van de wet of een met
opdrachtnemer gesloten overeenkomst, op hem
rustende verplichting niet nakomt;
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte
daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te
voldoen;
e. overgaat tot staking of overdracht van zijn
bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan,
daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in

Algemene Voorwaarden Automotive Expertise & Valuation B.V.

© Automotive Expertise & Valuation B.V., Kvk nummer 68609396 7
een op te richten of reeds bestaande vennootschap,
dan wel tot een wijziging van de (statutaire)
doelstelling van zijnbedrijf.
9.7 Ingeval van verzuim van cliënt, zoals
omschreven in 9.6, zijn alle vorderingen van
opdrachtnemer op cliënt direct opeisbaar en is
daarover de wettelijke rente verschuldigd
vermeerderd met 3 procent vanaf het moment
waarop het verzuim intreedt of de eerdere
vervaldag. Cliënt dient daarbij tevens aan
opdrachtnemer te voldoen de buitengerechtelijke
kosten die opdrachtnemer ter zake aan derden
verschuldigd wordt conform de naar geldende
regels opgestelde declaraties alsmede wegens door
opdrachtnemer gemaakte interne kosten, welke
interne kosten forfaitair vastgesteld worden op 15
procent van het totaal van de vorderingen met een
minimum van € 250, één en ander onverminderd de
aanspraken van opdrachtnemer op eventuele
gerechtelijke (proces)kosten.
9.8 Onverminderd het bepaalde in 9.7 heeft
opdrachtnemer in geval van verzuim van cliënt het
recht de (verdere) uitvoering van haar
verplichtingen voor een periode van ten hoogste 3
maanden op te schorten en de lopende
overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, één en ander onverminderd de overige
rechten van opdrachtnemer.
9.9 Gedurende de periode van opschorting heeft
opdrachtnemer het recht, en aan het einde daarvan
de verplichting, te kiezen voor verdere uitvoering ,of
gehele dan wel gedeeltelijke ontbinding, van de
overeenkomsten waarvoor de prestaties zijn
opgeschort.
9.10 Bij gerede twijfel ten aanzien van de
kredietwaardigheid van cliënt, heeft opdrachtnemer
het recht (meerdere) zekerheid voor de betaling van
het door cliënt verschuldigde te verlangen. Cliënt zal
met name zijn medewerking verlenen aan de
vestiging van een (stil) pandrecht op aan hem in
eigendom toebehorende goederen.
Zekerheidstelling kan overigens bestaan uit: Het
storten van gelden, het verlenen van een
bankgarantie, cessie, hypotheekverlening,

eigendomsoverdracht, borgtocht, pandrecht of
zekerheid die opdrachtnemer als genoegzaam
aanvaardt.
9.11 Zodra cliëntin verzuim is, heeft
opdrachtnemer het recht om vooruitbetaling te
vorderen van cliënt van alle relatief toekomstige
vorderingen die opdrachtnemer op cliëntheeft.
9.12 Bij weigering of onvermogen van cliënttot het
stellen van, naar het oordeel van opdrachtnemer
passende, zekerheid, is opdrachtnemer gerechtigd
de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst
te ontbinden, onverminderd de overige rechten van
opdrachtnemer.

Artikel 10: Garantie en aansprakelijkheid
10.1 Iedere vorm van garantie en aansprakelijkheid
van opdrachtnemer komt te vervallen indien een
gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van
software, diensten en/of goederen, wanneer zonder
schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, cliënt
of derden aan de diensten andere toepassing hebben
gegeven dan wel hebben getracht te geven. Cliënt
kan evenmin aanspraak maken op garantie, of zich
beroepen op de aansprakelijkheid van
opdrachtnemer, indien het gebrek is ontstaan door,
of het gevolg is van, omstandigheden waar
opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen,
daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals
bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval
of temperaturen) et cetera.
10.2 Nakoming van garantieverplichtingen door
opdrachtnemer verlengt de garantietermijn niet.
10.3 De waarde van de door opdrachtnemer
toegezegde garantie kan in geen geval het
oorspronkelijk betaalde, gefactureerde en
ontvangen bedrag ingevolge een verrichte
dienstverlening te boven gaan.
10.4 Garantietoezeggingen met betrekking tot van
derden betrokken diensten gaan in geen geval
verder dan de garantie die de desbetreffende
opdrachtnemers aan opdrachtnemer hebben
toegezegd.

Algemene Voorwaarden Automotive Expertise & Valuation B.V.

© Automotive Expertise & Valuation B.V., Kvk nummer 68609396 8
10.5 Indien en voor zover opdrachtnemer ter zake
van een garantietoezegging een overdraagbare
aanspraak op een derde heeft, zal zij door de enkele
overdracht van die aanspraak geheel zijn bevrijd
voor haar garantieverplichtingen.
10.6 Verplichtingen uit garantietoezeggingen
kunnen door opdrachtnemer worden opgeschort
totdat cliënt aan alle opeisbare verplichtingen heeft
voldaan.
10.7 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is
beperkt tot gebreken waarvan cliënt bewijst dat zij
binnen een overeengekomen garantietermijn bij het
verrichten van diensten of na levering zijn
opgetreden, uitsluitend of in overwegende mate als
direct gevolg van fouten in de door opdrachtnemer
bijgeleverde goederen, of faciliteiten ter beschikking
gesteld voor het verrichten van diensten, en dat de
fouten en gebreken tijdig bij opdrachtnemer zijn
gemeld.
10.8 Voor verdere gevolgen en/of andere schade, uit
welken hoofde ook, is opdrachtnemer niet
aansprakelijk, behoudens in geval van opzet en grove
schuld van het bestuur van de vennootschap van
opdrachtnemer, welk bestuur met de leiding over de
uitvoering van de overeenkomst isbelast.
10.9 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor
schade, van welke aard ook, ontstaan doordat
opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens
cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens.
10.10 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk
voor directe schade. Onder directe schade wordt
uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter
vaststelling van de oorzaak en de omvang van de
schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft
op schade in de zin van deze voorwaarden, de
eventuele redelijke kosten gemaakt om de
gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de
overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover
deze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen
worden en redelijke kosten, gemaakt ter
voorkoming of beperking van schade, voor zover
cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot

beperking van directe schade als bedoeld in deze
algemene voorwaarden.
10.11 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor
indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.
10.12 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor
beschadiging of verlies van de ten behoeve van de
uitvoering van de overeenkomst ter beschikking
gestelde documenten, informatie of
informatiedragers. Opdrachtnemer is evenmin
aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan ten
gevolge van het gebruik van informatietechnologie
en telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van
het transport of de verzending van
informatie(dragers) of de aanwezigheid van
computervirussen in door opdrachtnemer geleverde
bestanden of informatiedragers.
10.13 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is
beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de
order, althans tot dat gedeelte van de order waarop
de aansprakelijkheid betrekking heeft. In alle
gevallen is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer
beperkttot het bedrag dat haar verzekeraar in het
concrete geval uitkeert.
10.14 Cliënt vrijwaart opdrachtnemer tegen
eventuele aanspraken van derden voor schade
waarvoor opdrachtnemer aansprakelijkheid heeft
uitgesloten. Eveneens vrijwaart cliënt
opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van
derden, die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden, voor welke schade het
ontstaan ervan aan cliënt kan wordentoegerekend.

Artikel 11: Verval van aanspraak

11.1 De verjaringstermijn van de aansprakelijkheid-
stelling van opdrachtnemer voor tekortkomingen in

de uitgevoerde diensten, alsmede aansprake-
lijkheidstelling van opdrachtnemer voor

schadevergoeding, bedraagt 1 jaar.

Artikel 12: Hoofdelijke aansprakelijkheid

Algemene Voorwaarden Automotive Expertise & Valuation B.V.

© Automotive Expertise & Valuation B.V., Kvk nummer 68609396 9